:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ::
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ณ วันที่
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 14,740.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 13,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย.65
จ้างซ่อมระบบข้อมูลข่าวกรองทางการภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,490.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 11,010.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 80,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก
7 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
7 มิ.ย.65
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการ(ลูกข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์สถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
6 มิ.ย.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑-๓๐๑ โดยวิธีคัดเลือก
2 มิ.ย.65
ซื้อวัสดุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย.65
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย.65
ซื้อเข็มรัฐประทีปหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,490.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทางด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 28,087.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 57,750.58 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค.65
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข ๗๐๑ โดยวิธีคัดเลือก
27 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3,210.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข ๘๐๒ โดยวิธีคัดเลือก
20 พ.ค.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษด้านการข่าวส่งสัญญาณแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 134,820.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค.65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,759.20.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 9,635.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุกปกรณยุทโธปกรณ์ (หมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค.65
จ้างตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดสากล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค.65
จ้างตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 350,189.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 499,743.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค.65
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 29,853.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ค.65
ซื้อวัสดุการแพทย์ 24,182.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ค.65
ซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค.65
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 24,750.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 462,026.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 374,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 358,231.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 8,360.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
ซื้อกระสุนปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค.65
จ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทาด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย.65
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย.65
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย.65
ซื้อแบตเตอรี่ น้ำ กลั่นและน้ำ กรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย.65
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณืระบบรวบรวมบันทึกวิเคราะห์เครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องบีบอัดข้อมูลเข้ารหัสการสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65
ซื้อกระสุนปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65
ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย.65
ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย.65
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย.65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย.65
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานท่อและรางระบายน้ำ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก
8 เม.ย.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
8 เม.ย.65
จ้างก่อสร้างบ้านปลอดภัย ชป.๙๑๘ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
8 เม.ย.65
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศกฬ.บก.ทท โดยวิธีคัดเลือก
8 เม.ย.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12,626.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 55,440.55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค.65
จ้างทำความสะอาดพื้นที่ รร.รปภ.ศรภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(๖ เดือนหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค.65
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก
21 มี.ค.65
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค.65
จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,950.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค.65
จ้างซ่อมแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการ (ลูกข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค.65
จ้างซ่อมแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค.65
ซื้อค่าสิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์(ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลระยะไกล) โดยวิธีคัดเลือก
15 มี.ค.65
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบตรวจจับวัตถุใต้ยานพาหนะและป้ายทะเบียนอัตโนมัติ) โดยวิธีคัดเลือก
15 มี.ค.65
จ้างซ่อมแก้ไขเครืองมือและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.65
จ้างซ่อมแก้ไขเครืองมือและอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.65
จ้างซ่อมแก้ไขเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังทางการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 483,552.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 98,572.68 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1,350.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,033.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค.65
ซื้อวัสดุวิทยสศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค.65
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค.65
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(ระบบวิเคราะห์คัดแยกสัญญาณแบบดิจิทัล) โดยวิธีคัดเลือก
9 มี.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค.65
ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 คัน 380,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 คัน 469,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน 486,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 900.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ.65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรต์ 32,500.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
25 ก.พ.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 128,400.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ.65
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ.65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 494,518.52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดปฏิบัติการ(ลูกข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.พ.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวบรวมบันทึกวิเคราะห์เครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ.65
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (ระบบรักษาความปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 21,000.--บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ.65
ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ.65
ซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ (ชุดป้องกันการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ.65
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสโมสร รร.รปภ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๐๐,๐๐๐.--บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ.65
ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ..65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ..65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 172,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ..65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ..65
ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) 32,100.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค.65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 31,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 20,223.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 5,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค.65
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องบีบอัดข้อมูลเข้ารหัสการสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 36,112.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,993.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค.65
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,618.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,247.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,161.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 5,168.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 69,175.50.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65
ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ โดยวิธีคัดเลือก
13 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 320,197.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 169,381.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ 11,130.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 35,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 9,694.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 60,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 4,558..20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 6,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.65
ซื้อวัสดุการแพทย์ 23,920.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 81,320.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
ซื้อเอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 55 โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน 90,000.- โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน 75,000.-โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.65
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสาย สฑ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,230.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค.65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 27,640.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค.65
ซื้อวัสดุสำนักงาน 27,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค.65
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษ (เครื่องมือเทคนิค)
29 ธ.ค.64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(๔ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
29 ธ.ค.64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(๒ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
29 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 35,275.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 449,400.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.64
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 30,700.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.64
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,510.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุการแพทย์ ๙๐,๕๓๘.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อชิ้นส่วนอพะไหล่และอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 21,041.55 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 15,440.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 35,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 96,300.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 85,172.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค.64
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 5,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 164,120.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.64
ซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.64
จ้างปรนนิบัติบำ รุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค.64
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน 221,390.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค.64
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน 210,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานพานหนะ (ชั้น 1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค.64
ซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค.64
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านการข่าวกรอง(ระบบผลิตและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง) โดยวิธีคัดเลือก
16 ธ.ค.64
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค.64
ซื้อเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก
9 ธ.ค.64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๓,๓๔๓.๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค.64
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่) โดยวิธีคัดเลือก
7 ธ.ค.64
ซื้อยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก
7 ธ.ค.64
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานพื้นที่ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก
1 ธ.ค.64
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.น.จ.ปํตตานี โดยวิธีคัดเลือก
1 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค.64
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค.64
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงและเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงและเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
จ้างซ่อมบำ รุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
จ้างซ่อมเครื่องมือปฎิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุกกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา รร.รปภ.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๓๙,๙๙๖.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๑,๕๓๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖,๐๒๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดงานบ้านงานครัว ๘,๔๗๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อของสมนาคุณหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่ยที่ ๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซอวัสดงานบ้านงานครัว ๒,๕๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงื้
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒,๔๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔,๒๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ๕๙,๗๐๖.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.64
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำ นวน ๗ คัน ๓๒๖,๖๑๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.64
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย.64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.64
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย.64
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชุด ส.วจ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ย.64
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๖๑๕ โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ย.64
ซื้อของสมนาคุณหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.64
จ้างก่อสร้างแซมเขื่อนกันดินจากช่องทาง ๓ ถึงด้านหลังอาคาร กอง ๔ สปข.ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย.64

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทางด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ย.64

ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์พื้นที่ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

16 พ.ย.64

ซื้อวัสดุหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(๓ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

15 พ.ย.64
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย.64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย.64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำ นวน ๗ คัน ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ย.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๓๔๒ จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

11 พ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(๒ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

11 พ.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำ นวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ (เครื่องมือสื่อสารทางสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย.64

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๙๑๕ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำ นวน ๙ คัน ๔๘๓,๐๘๖.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ย.64

ซื้อวัสดุหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.913 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.341 จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.324 จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.919 จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.912 อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.917 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค.64

เช่าบริการด้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

จ้างทำความสะอาดพื้นที่ รร.รปภ.ศรภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กอง๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(กอง๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

เช่าค่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อ รับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อตานข่าวกรอง ตามภารกิจของ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย.64

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย.64

ซื้อวัสดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ย.64

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ย.64

ซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ (ระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีคัดเลือก

7 ก.ย.64

การแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก

6 ก.ย.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนสำหรับเดินสายและปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. โยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค.64

จ้างซ่อมเครื่องกำเนินไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค.64

จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบตรวจจับวัตถุต้องสงสัย) โดยวิธีคัดเลือก

23 ส.ค.64

ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ส.ค.64

ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ส.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ส.ค.64

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ส.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค.64

จ้างซ่อมแซมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๖๐๔ และ ๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค.64

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค.64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๖๕-๐๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

5 ส.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๙๑,๑/๒ โดยวิธีคัดเลือก

5 ส.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

5 ส.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานท่อและรางระบายน้ำ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก

5 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำ รุงและเครื่องมือซ่อมบำ รุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (๓รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

4 ส.ค.64

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (๓ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

4 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงและเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

4 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงและเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(๓ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

4 ส.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) โดยวิธีคัดเลือก

4 ส.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารหมายเลข ๒-๒, ๒-๓ ,๒-๔,๒-๕ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก

2 ส.ค.64

ซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์(ระบบตรวจพิสูจน์ข้อมูลโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก

2 ส.ค.64

ซื้อค่าลิขธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์(ระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีคัดเลือก

2 ส.ค.64

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

2 ส.ค.64

ซื้ออะไหล่ซ่อมระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ค.64

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องมือเทคนิค) โดยวิธีคัดเลือก

30 ก.ค.64

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครืิ่องมือสายสื่อสาร(ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

30 ก.ค.64

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

30 ก.ค.64

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบเครื่องมือชุดตรวจทางเทคนิคและป้องกันการลอบเข้า) โดยวิธีคัดเลือก

30 ก.ค.64

ซื้อค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์(ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

29 ก.ค.64

ซื้อยานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

27 ก.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนบำรุงและเครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้สนรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

23 ก.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ค.64

ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.ค.64

ซื้อแบตเตอรี่สำ หรับเครื่องสำ รองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค.64

ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค.64

ซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๒๑,๙๘๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค.64

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๐๕,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค.64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. (หมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๕๕,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม บก.ทท. รุ่นที่ ๒

30 มิ.ย.64

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิ.ย.64

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๔๙,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย.64
ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.64
ซื้ออุปกรณ์ประจำรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย.64
ซื้ออุปกรณ์สำหรับดูแลรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย.64

จ้างซ่อมปั๊มน้ำ ระบบสระว่ายน้ำ ของ ศกฬ.บก.ทท.พื้นที่ ๑๗ รามอินทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๔๘,๗๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิ.ย.64

จ้างซ่อมเครื่องกำ เนินไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิ.ย.64

ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำ รุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการ
ต่อต้านข่าวกรอง(ระบบวิทยุรวมการแบบดิจิทัล ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

4 มิ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

4 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย.64

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง (๒รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

1 มิ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

1 มิ.ย.64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค.64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๓๔,๖๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค.64

จ้างปรนนิบัติบำ รุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบชุมสายและตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ค.64

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค.64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย.64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย.64

ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค.64

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค.64

ซื้อของที่ระลึก(กระเป๋าเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เม.ย.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด โดยวิธีคัดเลือก

21 เม.ย.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก

21 เม.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เม.ย.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย.64

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 เม.ย.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9เม.ย.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7เม.ย.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย.64

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย.64

จ้างตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 เม.ย.64

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย..64

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือเทคนิค) โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย..64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.64

ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.64

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิเคราะห์วัตถุพยานข้อมูล สำหรับงานข่าวกรองความมั่นคง โดยวิธีคัดเลือก

31 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๕๙,๔๓๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.64

ซื้อเข็มรัฐประทีปหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องตรวจการณ์พื้นที่และเครือข่ายไร้สายในการถวายความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

29 มี.ค.64

ซื้องานพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

26 มี.ค.64

ซื้องานพัฒนาและบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

26 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มี.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค.64

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. (หมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร(เครื่องมือการภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๔๗,๐๕๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.64

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ซอยจอมพล กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป. ๓๓๓ จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๓๒๒ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๙๑๑ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.64

ซื้อหมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ สำหรับ สปข.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๑๒๓๑ จ.เชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป. ๙๑๔ จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ช.ม.จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดและส่วนรับรองผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ ศรภ.(๗รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.ข.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน พื้นที่ รร.รปภ. โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.64

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

11 มี.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. (หมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ สำหรับ สปภ.ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๒๖,๕๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค.64

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายสื่อสารและสายขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก

4 มี.ค.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัยงานปฏิบัติการข่าวกรองทาางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

2 มี.ค.64

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก

1 มี.ค.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวบรวมบันทึกวิเคราะห์เครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

1 มี.ค.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด แบบ IP โดยวิธีคัดเลือก

1 มี.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค.64

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ.64

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.พ.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.พ.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.พ.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานนีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

23 ก.พ.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๐๓,๖๗๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.พ.64

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.พ.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

19 ก.พ.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำอาคาร ศกฬ.บก.ทท. โดยวิธีคัดเลือก

19 ก.พ.64

จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีคัดเลือก

19 ก.พ.64

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องบีบอัดข้อมูลเข้ารหัสการสื่อสารแบบเครือข่ายดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

19 ก.พ.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก

18 ก.พ.64

ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.พ.64

จ้างซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.64

ซื้ออะไหล่เครื่องมือสำหรับข่ายงานปฏิบัติการด้านการข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ก.พ.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.พ.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๔๘,๕๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.64

จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๒๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.พ.64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๘๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.พ.64

ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ม.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค.64

ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.64

จ้างซ่อมแซมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษารร.รปภ.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค.64

จ้างซ่อมอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย รร.รปภ.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.64

ซื้อแบตเตอรี่ นํ้ากลั่นและนํ้ากรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.64

ซื้อเครื่องดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.64

ซื้อหนังสือประกอบหลักสูตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ธ.ค.63

จ้างบรรจุนํ้ายาเคมีเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๔๗,๙๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๑๘,๕๙๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย.64

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบสระว่ายนํ้า ศกฬ.บก.ทท.พื้นที่ ๑๗ รามอินทรา โดยวิธีคัดเลือก

20 ม.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุ สาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค.64

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๔๒,๕๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ธ.ค.64

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ (ขั้น ๑-๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ เอ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค.63

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค.63

จ้างทำสื่อพิมพ์และแผ่นภาพเตือนใจด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค.63

ซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงานและเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

จ้างทำของสมนาคุณหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค.63

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค.63

ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค.63

จ้างทำของสมนาคุณหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย.63

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อ รับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ตามภารกิจของ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย.63

จ้างทำความสะอาดพื้นที่ รร.รปภ.ศรภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย.63

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย.63

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กอง ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย.63

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กอง ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย.63

ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายกีฬาของ ศกฬ.บก.ทท.พื้นที่ ๑๗ รามอินทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ย.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค.63

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย.63

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย.63

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยวิธีคัดเลือก

8 ก.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย.63

จ้างซ่อมระบบข่ายสายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงอาคาร กอง ๑๒ สปข.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย.63

ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารขนาดเล็กและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค.63

ซื้อเครื่องไทยธรรม ใช้ในพิธีสงฆ์ของงานวันคล้ายวันสถาปนา ศรภ. ประจำปี งป.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ส.ค.63

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร กอง ๑๒ สปข.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค.63

จ้างทำของสมนาคุณ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม บก.ทท.รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค.63

ซื้ออะไหล่เครื่องมือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๙๙,๘๑๘.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ส.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ๙๙,๙๗๒.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ค.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ๓๗๙,๙๗๗.๓๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค.63

ซื้อนํ้ามันเกียร์ออโต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค.63

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ส.ค.63

ซื้อแบตเตอรี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ส.ค.63

ซื้อยางรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.ค.63

ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค.63

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค.63

ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ค.63

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ค.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค.63

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย.63

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๖๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย.63

จ้างซ่อมระบบสั่งการและรวบรวมข้อมูลแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิ.ย.63

ซื้อค่าบริการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์ข้อมูลโทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก

17 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุการฝึกอบรมความรู้ด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับนายทหารสัญญาบัตรใหม่ สังกัด ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิ.ย.63

ซื้อแบตเตอรี่ นํ้ากลั่นและนํ้ากรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย.63

ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย.63

ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม.(๑๑๕ เกรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๔๑,๓๘๐.๐๐ บาท

8 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุประปา ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย.63

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดูแลรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (เครื่องเอ็กชเรย์แบบสายพานพร้อมรถลาก) ซื้อโดยวิธีคัดเลือก

11 มิ.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖๖,๓๙๕.๐๐ บาท

4 มิ.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

4 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มิ.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

8 มิ.ย.63

ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม โดยวิธีคัดเลือก

4 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิ.ย.63

ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิ.ย.63

จ้างซ่อมยุทโธปกรณืเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ยานพาหนะและป้ายทะเบียนอัตโนมัติ) โดยวิธีคัดเลือก

1 มิ.ย.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๑๔,๓๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ค.63

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ค.63

จ้างเหมาบริการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-๑๙ บริเวณอาคารกองต่างๆ ภายใน ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

15 พ.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๙๙,๖๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือสื่อสารทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.63

เช่าวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับงานศูนย์บูรณาการข่าว (ศบข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เม.ย.63

ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร รร.รปภ.ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ค.63

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ๔๙๙,๙๗๐.๗๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พ.ค.63

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกตามแผนบรรจุกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 พ.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 พ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 พ.ค.63

ซื้ออุปกรณ์ประจำบุคคลเสริมขีดความสามารถชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ โดยวิธีคัดเลือก

7 พ.ค.63

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

27 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิมธิภาพระบบสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

27 เม.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๙๕,๕๖๑.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๑๕,๘๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๗๔,๖๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการข่าว ประจำศูนย์บูรณาการข่าว (Fusion Center) โดยวิธีคัดเลือก

22 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมงานข่าวกรองหลัก โดยวิธีคัดเลือก

22 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตัั้งระบบรวบรวมข่าวสารด้านความมั่นคง โดยวิธีคดเลือก

22 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกแจ้งเตือนและตรวจจับใบหน้าในงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

22 เม.ย.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติตดั้งระบบวิเคราห์ข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก

17 เม.ย.63

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

17 เม.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย

13 เม.ย.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ (ขั้น ๑-๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๖๐,๔๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๙๓,๔๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (499,977.01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวบรวมข้อมูลข่างกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

2 เม.ย.63

ซื้อหนังสือห้องสมุด รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก

31 มี.ค.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

31 มี.ค.63

จ้างซ่อมอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติหลัก โดยวิธีคัดเลือก

31 มี.ค.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

31 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค.63

ซื้อวัสดุประปา ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค.63

จ้างทำปกประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๔๙,๘๘๐-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มี.ค.63

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับชุดสื่อสารวิจัย โดยวิธีคัดเลือก

24 มี.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

24 มี.ค.63

จ้างซ่อมระบบรับภาพและเสียงแบบไร้สายด้านการข่าว พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค.63

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (499,999.81) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มี.ค.63

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (499,999.81) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มี.ค.63

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ๓๘๓,๗๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค.63

จ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านการข่าวส่งสัญญาณแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

ซื้อเป้ายิงปืนและวัสดุทำความสะอาดปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.63

ซื้อปกประกาศนียบัตรในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค.63

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (499,971.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค.63

ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๓๘,๘๕๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มี.ค.63

จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มี.ค.63

ซื้อหมึกพิมพ์สนับสนุนงานสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มี.ค.63

จ้างพิมพ์บัตรอวยพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลและโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงระบบตู้สาขาอัตโนมัติ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค.63

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๒๐,๐๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๓๓,๐๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๐๗,๒๘๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๓๐,๑๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๔๖๖,๑๓๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๐๘,๘๖๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 มี.ค.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล) ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

จ้างกำจัดปลวกในส่วนอาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงานและของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๕๕,๔๐๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๔๔,๑๕๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๓๕๘,๗๑๐.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.พ.63

จ้างซ่อมเครื่องอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.พ.63

ซื้อวัสดุกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ.63

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ.63

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ.63

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือชุดซ่อมและระบบกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ.63

จ้างซ่อมเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ.63

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๘๔,๘๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๑๗๗,๙๗๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร สป.๓ อาคาร ๑๑๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วตาข่ายรอบปั๊มนํ้ามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการหาข่าวเชิงรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.63

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการหาข่าวเชิงรุก (ซ่อมกล้อง Canon ๕๕๐D) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ.63

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.63

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.พ.63

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค.63

ซื้อวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ม.ค.63

ซื้อหนังสือประกอบหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ม.ค.63

ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของบุตร-ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ม.ค.63

ซื้อวัสดุในการอบรมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค.62

ซื้อวัสดุในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธ.ค.62

ซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธ.ค.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (499,927.59) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธ.ค.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(478,311.40) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ย.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(499,987.29) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ย.62

ซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย.62

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับการเชื่อมต่อรับ - ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ตามภารกิจของ ศรภ โดยวิธีคัดเลือก

31 ต.ค.62

เช่าวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค.62

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค.62

จ้างทำความสะอาดพื้นที่ รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค.62

เช่าสัญญาณ รับ - ส่ง เคเบิ้ลทีวี รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค.62

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. (กอง 11) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค.62

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. (กอง 6) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำ บก.ศรภ.สน.จชต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ส.ค.62

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค.62

ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ยานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ค.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ค.62

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข 1201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิ.ย.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ค.62

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย.62

ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิ.ย.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย.62

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย.62

จ้างทำแผ่นป้ายเพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย.62

ซื้อวัสดุปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค.62

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

31 พ.ค.62

จ้างซ่อมยุมโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก

5 มิ.ย.62

ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค.62

ซื้อวัสดุเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ค.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค.62

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสระว่ายน้ำประจำอาคารที่พักผู้รับการฝึก ศูนย์ฝึกการปฏิบัติการข่าว ศรภ. จ.เพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก

24 พ.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ค.62

ซื้อแบตเตอรี่ นํ้ากลั่นและนํ้ากรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ค.62

ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ค.62

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พ.ค.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.62

ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ค.62

ซื้อระบบค้นหาอาวุธและวัตถุระเบิดด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ โดยวิธีคัดเลือก

14 พ.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ค.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พ.ค.62

ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พ.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๕ คัน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย.62

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Mita KM-1650 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เม.ย.62

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก

23 เม.ย.62

ซื้อนํ้ามันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย.62

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 เม.ย.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 เม.ย.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

ซื้อระบบตรวจจับวัตถุต้องสงสัย โดยวิธีคัดเลือก

19 เม.ย.62

ซื้อระบบเป้าซ่อมยิงแบบอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก

19 เม.ย.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการข่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เม.ย.62

ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม. ๑๑๕ เกรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย.62

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 เม.ย.62

จ้างซ่อมเครื่องมือเชิงรุกในการสืบสวนหาข่าวจากเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 เม.ย.62

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เม.ย.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องมือชุดซ่อมและระบบกระจายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องมือการภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบเสียงตาม สาย ศรภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องมือการภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร (A๓ Scanner) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค.62

ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค.62

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา รร.รปภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค.62

จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค.62

ซื้อระบบตรวจจับและแทรกแซงคลื่นความถี่วิทยุแบบเคลื่อนที่ (1 ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก

18 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องมือเทคนิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค.62

ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบเครื่องมือปฏิบัติการหาข่าวเชิงรุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

14 มี.ค.62

ซื้ออะไหล่ระบบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค.62

จ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค.62

จ้างซ่อมระบบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค.62

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.62

ซื้อเป้ายิงปืนและวัสดุทำความสะอาดปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มี.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 61 รายการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 110 รายการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 65รายการ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 56 รายการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ.62

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ.62

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ประจำอาคาร ศกฬ.บก.ทท. 17 รามอินทรา โดยวิธีคัดเลือก

26 ก.พ.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 90 รายการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.พ.62

ซื้อกระสุนปืนพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 64 รายการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ.62

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ.62

จ้างซ่อมเครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ.62

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ.62

จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการข่าวกรองและเครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ.62

ซื้ออะไหล่เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ.62

ซื้อหนังสือประกอบหลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค.61

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.62

ซื้อระบบรวมข่ายและควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

11 ก.พ.62

ซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (4 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

11 ก.พ.62

ซื้อระบบสั่งการและรวบรวมข้อมูลแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

8 ก.พ.62

ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

6 ก.พ.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

6 ก.พ.62

ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ.62

ซื้อแบตเตอรี่ นํ้ากรดและนํ้ากลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 90 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 43,969.51 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ม.ค.62

เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ม.ค.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

29 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

28 ม.ค.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

25 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 8 คัน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

จ้างตัดเครื่องแบบ (ซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,050.74 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 499,962.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 498,716.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบตู้สาขาอัตโนมัติ ศรภ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 80KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

ซื้อแบตเตอรี่ เป็นเงิน 487,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.62
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 3,946.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวมรวบข้อมูลข่าวกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก
8 ม.ค.62
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข 1103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.61
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 177,384.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค.62
ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 391,236.94 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค..61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 478,744.92 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค..61
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านการข่าวส่งสัญญาณแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค..61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 495,352.67 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย..61
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก
25 ธ.ค..61
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน เป็นเงิน 90,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค..61
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็น เงิน 167,487.10.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๖ คัน เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 80 KVA 1 ชุด เป็นเงิน 196,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล) ไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 84,958.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลและโทรสาร เป็นเงิน 90,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 32,232.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 29,865.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 24,958.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 45,699.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,998.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,966.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,802.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 9,865.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.96 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก
18 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๕ คัน เป็นเงิน ๒๒๓,๕๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
จ้างจัดทำสื่อพิมพ์ และแผ่นภาพเตือนใจด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓๔,๑๒๙.๘๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย..61
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 49,947.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.61
จ้างซ่อมบ้านปลอดภัย ชป.๓๑๔ จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงา น/รายงานข่าว กปช.จต.
22 พ.ย.61
ซื้อของสมนาคุณ เป็นเงิน 9,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,265.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุกำจัด ปลวก มด หนู และแมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 22,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 4,948.75 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,976.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 25 เป็นเงิน 1,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 54 เป็นเงิน 2,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52 เป็นเงิน 2,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 46 เป็นเงิน 1,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 22,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เป็นเงิน 20,045.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 12,690.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
ซื้อกระเป๋าเอกสาร เป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 200,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 405,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 485,464.35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 445,060.08 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 499,871.89 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต,ค,61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 36,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 13,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
จ้างถ่ายเอกสารเปิดการศึกษาหลักสูตร ขกศ. รุ่นที่ 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.101 จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.1012 จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.910 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.104 จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.103 จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ช.ม. จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงานและรายงานข่าว กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.14 จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.312 จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานและกองร้อยรักษาการณ์ ศรภ.สน.จชต. จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.น. จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.1232 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ข.ก. จ.ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

8 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ล.ป. จ.ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงาน/รายงานข่าว กปช.จต. โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคาร หมายเลข 608 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.331 จ.พิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 201-301 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.106 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างทำความสะอะอาดพื้นที่ รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองตามภารกิจของ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร (กอง 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. (กอง 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าสัญญาณ รับ-ส่ง เคเบิ้ล ทีวี รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61