:: ประกาศราคากลาง หน่วย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ::
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เรื่อง
วันที่ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
ราคากลาง(บาท)

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระยยสื่อสารหน่วยแยก รปภ.บส.) โดยวิธีคัดเลือก

19 กรกฎาคม 2565

727,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (การพัฒนาการติดต่อสื่อสารถวายความปลอดภัย) โดยวิธีคัดเลือก

19 กรกฎาคม 2565

660,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบสื่อสารหน่วยแยก รปภ.บส.) โดยวิธีคัดเลือก

19 กรกฎาคม 2565

599,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง ชุค ส.วจ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กรกฎาคม 2565

190,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก

28 มิถุนายน 2565

35,705,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์(เครื่องมือสื่อสารทางสาย ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

24 มิถุนายน 2565

700,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือติดต่อสื่อสารการถวายความปลอดภัย) โดยวิธีคัดเลือก

24 มิถุนายน 2565

999,200.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก

7 มิถุนายน 2565

944,440.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก

7 มิถุนายน 2565

504,900.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

1,267,740.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

2,614,600.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

1,277,350.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการ(ลูกข่าย) โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

1,090,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

1,294,700.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์สถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565

2,060,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑-๓๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

2 มิถุนายน 2565

985,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข ๗๐๑ โดยวิธีคัดเลือก

27 พฤษภาคม 2565

890,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข ๘๐๒ โดยวิธีคัดเลือก

20 พฤษภาคม 2565

980,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๙๓,๐๙๖,๐๙๗,๓,๓-๑,๓-๒ โดยวิธีคัดเลือก

26 เมษายน 2565

1,870,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานท่อและรางระบายน้ำ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก

8 เมษายน 2565

1,965,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหมายเลข ๐๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

8 เมษายน 2565

1,885,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านปลอดภัย ชป.๙๑๘ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก

8 เมษายน 2565

1,099,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศกฬ.บก.ทท โดยวิธีคัดเลือก

8 เมษายน 2565

801,600.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาโทรศัพท์ ศรภ.) โดยวิธีคัดเลือก

21 มีนาคม 2565

569,860.-

ราคากลาง ซื้อค่าสิขสิทธิ์โปรแกรมการใช้งานเครื่องมือและยุทโธปกรณ์(ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลระยะไกล) โดยวิธีคัดเลือก

15 มีนาคม 2565

3,500,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบตรวจจับวัตถุใต้ยานพาหนะและป้ายทะเบียนอัตโนมัติ) โดยวิธีคัดเลือก

15 มีนาคม 2565

1,557,650.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(ระบบวิเคราะห์คัดแยกสัญญาณแบบดิจิทัล) โดยวิธีคัดเลือก

9 มีนาคม 2565

4,496,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

25 กุมภาพันธ์ 2565

2,380,580.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

504,900.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบส่งกำลังสัญญาณทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

1,264,350.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

1,185,400.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

1,205,300.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

944,440.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดปฏิบัติการ(ลูกข่าย) โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

850,000.-

ราคากลาง จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด โดยวิธีคัดเลือก

17 กุมภาพันธ์ 2565

890,000.-

ราคากลาง ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

13 มกราคม 2565

1,621,500.-

จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษ (เครื่องมือเทคนิค)

30 ธันวาคม 2564

820,000.-

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(๔ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

29 ธันวาคม 2564
4,199,000.-

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(๒ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

29 ธันวาคม 2564
1,558,000.-

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านการข่าวกรอง(ระบบผลิตและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง) โดยวิธีคัดเลือก

16 ธันวาคม 2564
650,000.-

ซื้อเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

9 ธันวาคม 2564
24,836,000.-

จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรอง(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่) โดยวิธีคัดเลือก

7 ธันวาคม 2564
602,000.-

ซื้อยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

7 ธันวาคม 2564
20,865,400.-

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานพื้นที่ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

1 ธันวาคม 2564
1,998,500.-

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.น.จ.ปํตตานี โดยวิธีคัดเลือก

1 ธันวาคม 2564
940,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชุด ส.วจ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก

24 พฤศจิกายน 2564
645,900.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๖๑๕ โดยวิธีคัดเลือก

24 พฤศจิกายน 2564
981,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างแซมเขื่อนกันดินจากช่องทาง ๓ ถึงด้านหลังอาคาร กอง ๔ สปข.ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

22 พฤศจิกายน 2564
9,416,000.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์พื้นที่ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

16 พฤศจิกายน 2564
1,994,000.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(๓ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

15 พฤศจิกายน 2564
1,568,000.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ด้านการข่าว(๒ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

11 พฤศจิกายน 2564
632,200.-

ราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๓๔๒ จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

11 พฤศจิกายน 2564
754,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.๙๑๕ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 พฤศจิกายน 2564
479,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.913 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564
485,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.341 จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564
473,600.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.324 จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564
411,700.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.919 จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564
469,500.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.912 อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564
476,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.917 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ตุลาคม 2564
473,000.-