Img

“ มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ ... ”สัญลักษณ์ ของ ศูนย์รักษาความปลอดภัย


สัญลักษณ์ของ ศรภ. แต่เดิม ศรภ. ดำริจะใช้รูปตัวสฟิงซ์เป็นตราสัญลักษณ์แต่ท่าน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการ ศรภ. (ในขณะที่ ศรภ.ขึ้นตรง กห.) ไม่เห็นด้วย
ศรภ. จึอขอให้กรมศิลปากรออกแบบตามความหมายภารกิจเป็นตาข่ายเพชรดักจับวิรุฬจำบัง ยักษ์ซึ่งงหายตัวได้อยู่ในดวงตราวงกลม มีคำว่า ศูนย์รักษาความปลอดภัยอยู่แถบบน
และคำบาลีว่า อสาธุ สาธุนา ชิเน อยู่แถบล่าง ในสมัยท่าน พลโท ทำรง ปานสิงห์ เป็นผู้บังคับ ศรภ. ได้สร้างประติมากรรมรูปพระรามแผลงศรอันเป็นสัญลักษณ์ของ ศรภ. นี้ขึ้น
กระทำพิธีเปิดเมื่อ ๒๐ ส.ค.๒๕๑๗ ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารชัยรัตน อินทุภูติ (อาคาร บก.ศรภ.) องค์พระรามเป็นทองสัมฤทธิ์ สูง ๒.๓๕ เมตร ฐานแท่นคอนกรีตสูง ๑.๘๐ เมตร
เนื่องจากในอดีต ศรภ. มักมีเหตุเภทภัยและปรากฎการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้นเบียดเบียนความเป็นปกติสุข และความเป็นอยู่ของข้าราชการ และครอบครัวทีอยู่ใน ศรภ. อยู่เสมอ ๆ
ก่อให้เกิดความหวาดกลัว และกระทบกระเทือนขวัญ ซึ่งไม่สามารถค้นหาสาเหตุได้ ต่อมาท่าน พลโท จิตรพล ณ ลำปาง ขณะเป็นผู้บังคับ ศรภ. จึงได้เชิญนักค้นคว้าและปฏิบัติการทางจิตวิญญาณ มากระทำพิธีทางจิตวิทญญาณ และได้รับคำอธิบายว่าในพื้นที่ ศรภ. นี้ มีโอปะปาติกะ ภูติผี วิญญาณเร่ร่อน สิงสู่อยู่ตามที่ ต่าง ๆ และศาลพระภูมิของ ศรภ. ไม่มีพระภูมิเจ้าที่สถิตย์ปกปักรักษาอยู่คำอธิบายดังกล่าวไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ทุ่งบางเขน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศรภ.ปัจจุบัน ทุ่งบางเขนเป็นสนามรบในสมัยขวถบวรเดช ทหารบาดเจ็บ ล้มตายทิ้งชีวิตฝังร่างกายไว้ ณ สนามรบทุ่งบางเขนนี้เป็นอันมาก ขณะที่ทำการก่อสร้าง ศรภ. ได้ขัดพบซากกระดูกหลายศพ นอกจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้ว บริเวณที่ตั้ง กอง ๖ ศรภ. ยังเป็นที่ตั้งสถานที่กักขังเด็กเหลือขอ หรือคุกเด็กในสมัยก่อนอีกด้วย จากปฏิบัติการของคณะนักค้นคว้าทางจิตวิญญาณประกอบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คณะค้นคว้าทางจิตวิทญญาณจึงได้ช่วยแก้ไข เพื่อป้องกันเหตุเภทภัยดังกล่าว โดยการประกอบพิธีบวงสรวงเทพอรชุน ผู้มีฤทธิ์เเหนือภูตผีปีศาจ และโอปะปาติกะ ทั้งหลาย และอัญเชิญลงมาสถิตย์อยู่ในแผ่นแกะสลักรูปพระรามแผลงศร สัญลักษณ์ ศรภ. แล้วนำไปบรรจุไว้ในแท่นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีตขององค์ประติมากรรมรูปพระรามแผลงศรที่สร้างขึ้นเทพอรชุนองค์นี้ถือศ รเป็นศาตราวุธเช่นเดียวกับพระราม องค์ประติมากรรมรูปพระรามแผลงศรเป็นตาข่ายจับยักษ์วิรุฬจำบังซึ่งหายตัวได้ ที่ศรภ. สร้างขึ้นนี้ จึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำนาจในทางจิตวิญญาณ
ซึ่ง ศรภ.ได้กระทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาในวาระต่าง ๆ จนเป็นประเพณีของ ศรภ. สืบต่อมา