Img

“ มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ ... ”ประวัติความเป็นมา ของ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

เมื่อปี ๒๔๙๘ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ขึ้นที่กรุงเทพฯ
แล้วประกาศใช้ระเบียบการรักษาความปลอดภัยขององค์การ สปอ. กำหนดให้ทุกประเทศภาคีมีระเบียบและมาตรการ รปภ. อยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ขว.ทบ.ได้เปิดการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนยานเกราะ
และจัดตั้ง "สำนักงานรักษาความปลอดภัย" (สภ.) ขึ้นใน ขว.ทบ. เพื่อสนักบสนุนแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหาร
ศรภ. ได้พัฒนาตามช่วงตอนต่าง ๆ ที่นับได้ว่าสำคัญดังนี้

๔ ส.ค.๒๔๙๙ จัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัย (รร.รปภ.กห.) ขึ้นตามมติสภากลาโหม มี รมว.กห. เป็นผู้บัญชาการ และมี ผอ.รร.รปภ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำ สรภ.
๒๐ ส.ค.๒๔๙๙ ระเบียบ กห. กำหนดให้ รร.รปภ. มีภารกิจฝึกสอนการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหาร ทำการป้องกันและรักษาความลับของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรม ปฏิบัติงานต่อต้านการก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลายทั้งปวงในขอบเขตของ กห.
๔ ก.ย.๒๔๙๙ รร.รปภ.กห. ตั้งที่ทำการขึ้นเป็นการชั่วคราว โดยขอใช้อาคารส่งวิทยุกระจายเสียง ของกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหาโยธิน เปิดการอบรมและดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๕ มิ.ย.๒๕๐๐ รร.รปภ.กห.ทำหน้าที่ "ศูนย์รักษาความปลอดภัยกระทรวงกลาโหม" (ศรภ.กห.) อีหน้าที่หนึ่ง ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๑๐๓๗๑ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๐๐ ๑ ก.ย.๒๕๐๒ รร.ปรภ.กห. และ ศรภ.กห. ย้ายมายังที่ตั้งถาวร ณ เลขที่ ๑๗ ถนนรามอินทรา อ.บางเขต จ.พระนคร
๒๘ มี.ค.๒๕๐๓ ศรภ.กห. เป็นส่วนราชการฝ่ายกิจการพิเศษของ บก.ทหารสูงสุด ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ บก.ทหารสูงสุด กห. ลง ๒๘ มี.ค.๒๕๐๓ มีผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัย(ผู้บังคับ ศรภ.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓ ก.พ.๒๕๐๔ ศรภ.บก.ทหารสูงสุด เป็นส่วนราชการส่วนของสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ส่วนราชการใน บก.ทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๐๔
ปี ๒๕๑๑ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติวางระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๑ และได้กำหนดให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยทหาร มีหน้าที่แนะนำ ช่วยเหลือ ให้การอบรม สำรวจตรวจสอบ ตลอดจนสืบสวนเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ตามแต่จะเห็นสมควร
ปี ๒๕๑๒ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ส่วนราชการใน บก.ทหารสูงสุด เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๒๕๑๒ ให้ ศรภ.สน.ผบ.ทหารสูงสุด "มีหน้าทีป่ฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองและรักษาความปลอดภัยทั้งมวล ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุด เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติการข่าวกรองทางการสื่อสาร และรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร และทำหน้าที่ศูนย์ฝึกการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง มีผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัยเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ"
ปี ๒๕๑๗ ระเบียบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ข้อ ๑๐.๒ ให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่ส่วนราชการฝ่ายทหาร และกำกับดูแลตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยได้ผลสมบูณณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการและองค์การฝ่ายทหารให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์รักษาความปลอดภัย
๑๙ ม.ค.๒๕๑๗ เริ่มใช้ชื่อตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) แทนชื่อเดิม (ผู้บังคับ ศรภ.) ตามคำสั่ง บก.ทหารสูงสุดลับ (เฉพาะ) ที่ ๕๙/๒๕๒๗ เรื่อให้ใช้อัตราของส่วนราชการ ศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด
๒๔ ส.ค. ๒๕๑๗ บก.ทหารสูงสุด เป็นส่วนราชการฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรง บก.ทหารสูงสุด ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งประกาศใช้ตาม รกจ. เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๕ ลง ๕ ก.ย.๓๓
ปี ๒๕๓๙ ศรภ.สน.ผบ. ทหารสูงสุด เป็นส่วนราชการฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรง บก.ทหารสูงสุด ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่นราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชากการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๙

ปัจจุบัน ศรภ. มีภารกิจเกี่ยวกับการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรอง และทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรอง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบต่อ