Img

“ มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ ... ”ผู้บังคับบัญชาของศูนย์รักษาความปลอดภัย


พลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ

ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี วัฒนะ พลจันทร์

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี สุทิน รัตนจิตร์

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี ชนะ บุญปราศภัย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย