Img

“ มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ ... ”ผู้บังคับบัญชาของศูนย์รักษาความปลอดภัย


พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี วันชัย ชัยประภา

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี ดนัย เถาว์หิรัญ

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี วิชัย ชูเชิด

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี คณิศร สุนทรธีมากร

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

พลตรี วัฒนะ พลจันทร์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย