Img

“ ศูนย์รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรอง และทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรอง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย... ”ภาพกิจกรรม ตลาดนัด KM ณ กองบัญชาการกองทัพไทย