:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ณ วันที่

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 8 คัน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

จ้างตัดเครื่องแบบ (ซาฟารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค.62

ซื้อวัสดุสาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,050.74 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 499,962.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 498,716.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค.62

จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบตู้สาขาอัตโนมัติ ศรภ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 80KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค.62

ซื้อแบตเตอรี่ เป็นเงิน 487,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.62
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 3,946.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบรวมรวบข้อมูลข่าวกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก
11 ม.ค.62
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.62
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP โดยวิธีคัดเลือก
8 ม.ค.62
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารหมายเลข 1103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.61
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค.62
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 177,384.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค.62
ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถปฏิบัติการหลังคาสูง โดยวิธีคัดเลือก
28 ธ.ค.61
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 391,236.94 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค..61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 478,744.92 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค..61
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านการข่าวส่งสัญญาณแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค..61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 495,352.67 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย..61
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ ๓๔ ลาดปลาเค้า โดยวิธีคัดเลือก
25 ธ.ค..61
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน เป็นเงิน 90,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค..61
เช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจากเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็น เงิน 167,487.10.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๖ คัน เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 80 KVA 1 ชุด เป็นเงิน 196,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล) ไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 84,958.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลและโทรสาร เป็นเงิน 90,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 32,232.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 29,865.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 24,958.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 45,699.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,998.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,966.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,802.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 9,865.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค..61
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.96 อ.แม่สอด จ.ตาก โดยวิธีคัดเลือก
18 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๕ คัน เป็นเงิน ๒๒๓,๕๖๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย..61
จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม ๔ คัน เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
จ้างจัดทำสื่อพิมพ์ และแผ่นภาพเตือนใจด้านการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓๔,๑๒๙.๘๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค..61
ซื้อของสมนาคุณ หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย..61
ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย..61
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุเขียนแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 49,947.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.61
จ้างซ่อมบ้านปลอดภัย ชป.๓๑๔ จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงา น/รายงานข่าว กปช.จต.
22 พ.ย.61
ซื้อของสมนาคุณ เป็นเงิน 9,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,265.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 18,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุกำจัด ปลวก มด หนู และแมลงสาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 22,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 4,948.75 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 19,976.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 25 เป็นเงิน 1,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 54 เป็นเงิน 2,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52 เป็นเงิน 2,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย.61
ซื้อปกประกาศนียบัตร หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 46 เป็นเงิน 1,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 22,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เป็นเงิน 20,045.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 12,690.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
ซื้อกระเป๋าเอกสาร เป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย.61
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 200,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 405,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 485,464.35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 445,060.08 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย.61
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 499,871.89 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต,ค,61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 36,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 13,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย.61
จ้างถ่ายเอกสารเปิดการศึกษาหลักสูตร ขกศ. รุ่นที่ 52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.101 จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.1012 จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.910 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.104 จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.103 จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ช.ม. จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงานและรายงานข่าว กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.14 จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.312 จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานและกองร้อยรักษาการณ์ ศรภ.สน.จชต. จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ป.น. จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.1232 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

12 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ข.ก. จ.ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

8 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สน.ส.วจ.ล.ป. จ.ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชุดประสานงาน/รายงานข่าว กปช.จต. โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคาร หมายเลข 608 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมบ้านปลอดภัย ชป.331 จ.พิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 201-301 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน ชป.106 โดยวิธีคัดเลือก

1 พ.ย.61

จ้างทำความสะอะอาดพื้นที่ รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองตามภารกิจของ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร (กอง 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. (กอง 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าสัญญาณ รับ-ส่ง เคเบิ้ล ทีวี รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61