:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ณ วันที่

จ้างทำความสะอะอาดพื้นที่ รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองตามภารกิจของ ศรภ. โดยวิธีเฉพ่ะเจาะจง

1 ต.ค.61

เช่าวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร (กอง 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร รปภ. (กอง 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61

เช่าสัญญาณ รับ-ส่ง เคเบิ้ล ทีวี รร.รปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย,.61