:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ณ วันที่
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ)(3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
13 ก.พ.61
ซื้อระบบสืบค้นและรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ ระยะที่ 2 (1ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.พ.61
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ) โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.พ.61
ซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล (ระบบตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองใช้แอปพลิเคชั่นและระบบคลาวด์)(1ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.พ.61
ซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล (ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองระบะไกล)(1ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก
12 ก.พ.61
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์)(2รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
8 ก.พ.61
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา รร.รปภ. โดยวิธีคัดเลือก
8 ก.พ.61
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (เครื่องตัดศัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ แบบกระเป๋สหิ้ว) โดยวิธีคัดเลือก
8 ก.พ.61
จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบเครื่อข่ายสารสนเทศ ศรภ. (ระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีคัดเลือก
8 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการซ่อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร (ระบบติดตามและพิสูจน์ทราบด้านการข่าวพร้อมติดตั้ง) (3รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
7 ก.พ.61
ซื้อระบบตรวจหาร่องรอยสารเสพติดและวัตถุระเบิด โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
ซื้อระบบตรวจจับคลื่นเสียงด้วยเลเซอร์ โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
ซื้อระบบจัดส่งข้อมูลและเสียง พร้อมระบบเข้ารหัสและฐานข้อมูลชุดฏิบัติการข่าว โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเครื่องหาทิศ โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ระบบรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางการสื่อสารแบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขชุดอุปกรณ์วิเคารห์สัญญาณ โดยวิธีคัดเลือก
6 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการปรนนินัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีคัดเลือก
5 ก.พ.61
จ้างเหมาบริการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแก้ไขระบบเฝ้าตรวจ เฝ้าระวัง ค้นหา และรับสัญญาณสถานีต้นทาง ทางการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
5 ก.พ.61
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดซาฟารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ.61
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดสากล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ.61
ซื้อระบบค้นหาเป้าหมายต่อต้านการก่อการร้าย (1 ระบบ) โดยวิธีคัดเลือก
31 ม.ค.61
30 ม.ค.61
29 ม.ค.61
24 ม.ค.61
24 ม.ค.61
23 ม.ค.61
23 ม.ค.61
23 ม.ค.61
23 ม.ค.61
23 ม.ค.61
18 ม.ค.61
15 ม.ค.61
11 ม.ค.61
20 พ.ย.60