:: ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ ศรภ. ::
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑