:: ประกาศราคากลาง หน่วย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ราคากลาง(บาท)

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

21 สิงหาคม 2560
105,680.-

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร โดยวิธีตกลงราคา

4 สิงหาคม 2560
392,900.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

1 สิงหาคม 2560
500,000.-

ราคากลาง จ้างเช่าและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีกรณีพิเศษ

18 กรกฏาคม 2560
290,750.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า ประจำอาคารรับรอง บก.ทท. โดยวิธีพิเศษ

18 กรกฏาคม 2560
3,280,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจตำแหน่งสัญญาญดิจิทัล แบบแสดงผลเป็นแกน 3 มิติพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ โดยวิธีพิเศษ

27 มิถุนายน 2560
48,970,000.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

14 มิถุนายย 2560
500,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารชั้นนายร้อย ขนาด 12 ครอบครัว โดยวิธีพิเศษ

5 มิถุนายน 2560
6,100,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีตกลงราคา

1 มิถุนายน 2560
240,600.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา

1 มิถุนายน 2560
247,170.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

23 พฤษภาคม 2560
500,000.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

15 พฤษภาคม 2560
487,500.-

าคากลาง จ้างซ่อมและปรับปรุงอาคารที่พักผู้รับการฝึก ศูนย์ฝึกการปฏิบัติการข่าว ศรภ.โดยวิธิพิเศษ

9 พฤษภาคม 2560
4,200,000.-

ราคากลาง จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์นั่งและรถยนต์ปฏิบัติการติดตั้งเกราะป้องกันกระสุน โดยวิธิพิเศษ

5 พฤษภาคม 2560
1,260,674.-

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ โดยวิธีพิเศษ

3 พฤษภาคม 2560
1,531,300.-

ราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา

2 พฤษภาคม 2560
219,457.-

ราคากลาง จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารโรงยิม กอง 8 โดยวิธีกรณพิเศษ

28 เมษายน 2560
218,000.-

ราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ Non Linear Junction Detector โดยวิธธีพิเศษ

24 เมษายน 2560
338,000.-

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีกรณีพิเศษ

24 เมษายน 2560
338,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมลิฟต์อาคาร 201-301 โดยวิธีตกลงราคา

24 เมษายน 2560
110,696.85

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีกรณีพิเศษ

19 เมษายน 2560
522,038.60

ราคากลาง ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีพิเศษ

3 เมษายน 2560
8,000,000.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา

29 มีนาคม 2560
494,000.-

ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือสายสื่อสาร โดยวิธีตกลงราคา

27 มีนาคม 2560
400,200.-

ราคากลาง จ้างซ่อมระบบควบคุมสั่งการและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย โดยวิธีตกลงราคา

27 มีนาคม 2560
418,840.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณืคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

27 มีนาคม 2560
500,000.-

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 9 คัน โดยวิธีตกลงราคา

9 มีนาคม 2560
261,795.98

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง อาคาร 206 (รร.รปภ. พระราม 5) โดยวิธีพิเศษ

8 มีนาคม 2560
4,499,000.-

ราคากลาง ซื้อยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์สายสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ

6 มีนาคม 2560
6,740,000.-
     

หน้าต่อไป >>