:: ประกาศราคากลาง หน่วย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ราคากลาง(บาท)

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 2 คัน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
429,022.92

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ รวม 5 คัน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
205,407.90

ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2560
154,801.18

ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2560
153,111.65

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2560
490,296.-

ราคากลาง ซื้อระบบติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล ด้านการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
4,800,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบส่งภาพและเสียงแบบไร้สายด้านการข่าว พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
6,500,000.-

ราคากลาง ซื้อระบบตรวจจับคลื่นเสียงด้วยเลเซอร์ โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
39,000,000.-

ราคากลางซื้อระบบจัดส่งข้อมูลและเสียง พร้อมระบบเข้ารหัสและฐานข้อมูลชุดปฏิบัติการข่าว โดยวิธีคัดเลือก

8 ธันวาคม 2560
20,000,000.-

ราคากลาง ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธี e-bidding

7 ธันวาคม 2560
2,826,280.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่(ขั้น 1-2) (142 รายการ) โดยวิธีเจาะจง

6 ธันวาคม 2560
379,932.-

ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร์ (18 รายการ) โดยวิธีเจาะจง

6 ธันวาคม 2560
449,820.-

ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (3 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

29 พฤศจิกายน 2560
49,948,694.00

ราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤศจิกายน 2560
480,000.00

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤศจิกายน 2560
347,964.00

ราคากลาง เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ตามภารกิจ ศรภ. โดยวิธีคัดเลือก

14 พฤศจิกายน 2560
963,000.00

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2560
499,979.54

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤศจิกายน 2560
249,219.87

ราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤศจิกายน 2560
455,884.20

ราคากลาง ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับระบบสารสนเทศ ศรภ.

27 ตุลาคม 2560
336,408.-
     

หน้า 2 >>