:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ)(3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย (43 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 กุมภาพันธ์ 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
ระกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือปฏิบัติการด้านการภาพและเสียง)(34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางสาย)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย (43 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบสื่อสารในงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ)(5 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือปฏิบัติการด้านการภาพและเสียง)(34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 มกราคม 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางสาย)(2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 กุมภาพันธ์ 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการพิเศษและเครื่องมือสายสื่อสาร(เครื่องมือสื่อสารทางวิทยุ)(3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 มกราคม 2561
(ยกเลิกประกาศ) ประกาศประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกศึกษา โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดซาฟารี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายพิเศษ (ชุดสากล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2560