:: ประกาศร่างขอบเขต (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขต(TOR) /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

3 เมษายน 2561

ถึง

9 เมษายน 2561

(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุง

5 กุมภาพันธ์ 2561

ถึง

8 กุมภาพันธ์ 2561

(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (96 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

29 มกราคม 2561

ถึง

1 กุมภาพันธ์ 2561