:: ประกาศร่างขอบเขต (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขต(TOR) /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

เรื่อง
วันที่ประกาศ
ใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2560