:: ประกาศร่างขอบเขต (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 29/2560
9 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 33/2560
30 มิถุนายน 2560