:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ 2561
เดือน
วิธี
ตุลาคม
เฉพาะเจาะจง        
พฤศจิกายน เฉพาะเจาะจง      

 

ธันวาคม
เฉพาะเจาะจง        
มกราคม
เฉพาะเจาะจง        
กุมภาพันธ์
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก      
มีนาคม
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก      
เมษายน
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก E-bidding    
พฤษภาคม เฉพาะเจาะจง คัดเลือก      
มิถุนายน เฉพาะเจาะจง คัดเลือก E-bidding    
กรกฎาคม เฉพาะเจาะจง คัดเลือก      
สิงหาคม เฉพาะเจาะจง        
กันยายน          
  ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553