:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ 2561
เดือน
วิธี
ตุลาคม
เฉพาะเจาะจง        
พฤศจิกายน เฉพาะเจาะจง      

 

ธันวาคม
เฉพาะเจาะจง        
มกราคม
เฉพาะเจาะจง        
กุมภาพันธ์
         
มีนาคม
         
เมษายน
         
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
  ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2553