:: ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ สัญญา/ข้อตกลง
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของโทรศัพท์เคลื่อที่ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบค้นหาและวิเคราะห์เป้าหมายด้านการข่าว่ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบรวมข่ายและควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบรวบรวมข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบดิจิทัล (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบรวบรวมและติดตามเป้าหมายทางการสื่อสาร (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร (๔ รายการ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบควบคุมระบบงานข่าวกรอง (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบตรวจสอบข่าวกรองทางการสื่อสารในระบบสื่อสารชนิดเซลลูล่าร์ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน (๖ เครื่อง) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราห์ข่าวกรองเชิงรุก (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงานด้านการข่าว (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบสั่งการและรวบรวมข้อมูลแบบเคลื่อนที่ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบปฏิบัติการด้านการข่าวกรองรับส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิตอลติดตั้งบนยานพาหหนะ (๑ ระบบ) จำนวน ๑ งาน
14 พฤศจิกายน 2561