:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ::
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR) (เผยแพร่เพื่อวิจารณ์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่ การแก้ไขสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ประกาศราคากลาง
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ(บาท)

คาดว่าจะประกาศ หมายเหตุ
3

ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์

2,494,464
2/2562
 
2

ซื้อกระสุนปืนพก

1,602,250
2/2562
 
1

เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อรับ - ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงานข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองตามภารกิจของ ศรภ.

963,000
9/2561