วิสัยทัศน์

     รร.รปภ. มุ่งเน้นการฝึกอบรม เพิ่มทักษะให้กับ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ในด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ

พันธกิจ

๑ สนับสนุนภารกิจของ ศรภ. ด้านการดำเนินการทางวิชาการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง
๒ จัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว ของหน่วยงาน ทางทหาร ตำรวจและ พลเรือน
๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึก ในการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายข่าวกรองแห่งชาติ
๕ ให้บริการทางวิชาการด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆ ตามร้องขอ

หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2