รายงายตัว วันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 0700-0930 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 2 อาคาร 204 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
การแต่งการชุดปฏิบัติงานปกติแขนยาว งดหมวก 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2