ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา  
หลักสูตร/การอบรม ปี 62กิจกรรมในหลักสูตร/การอบรม
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 25
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 46
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 54
หลักสูตรข้าราชการชั้นประทวนบรรจุใหม่

การปฏิบัติ
กิจกรรมภายใน รร.รปภ.
ติดต่อหน่วยงานใน รร.รปภ.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 52
ประธานพิธี พลตรี วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 2 พ.ย.61

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 46
ประธานพิธี พลตรี วิชัย ชูเชิด รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ.18 ต.ค.61

 

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่
รอง ผบ.รร.รปภ.
1 ต.ค.61

 

 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2