ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา  
หลักสูตร/การอบรม ปี 61กิจกรรมในหลักสูตร/การอบรม
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51

หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53
หลักสูตรข้าราชการชั้นประทวนบรรจุใหม่

การปฏิบัติ
กิจกรรมภายใน รร.รปภ.
ติดต่อหน่วยงานใน รร.รปภ.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 21 มิ.ย. 61

 

พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ประธานพิธี พล.ท.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม  ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหาร ศรภ. 14 มิ.ย. 61

 

 พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ประธานพิธี พล.ต.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ รอง ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ. 18 พ.ค. 61

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 6 ก.พ. 61

 

พิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศรภ. 26 ม.ค. 61

 


พล.ต.วันชัย ชัยประภา รอง ผบ.ศรภ.
ตรวจเยี่ยม รร.รปภ. 10 พ.ย. 60


พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ. 2 พ.ย.60

 

พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45
ประธานพิธี พลโท ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ.
ณ รร.รปภ.19 ต.ค.60


 

 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2