ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนรักษาความปลอดภัย (รร.รปภ.) โดยสังเขป

      หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๔ – ๒๔๘๘) ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ ก่อให้เกิดสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น (สปอ.) ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาฉบับนี้ โดยได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ สปอ. ขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ แล้วประกาศใช้ระเบียบการรักษา ความปลอดภัยขององค์การ สปอ. โดยกำหนดให้ทุกประเทศภาคีมีระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายให้กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการต่อต้านข่าวกรอง ขว.ทบ. จึงได้เปิด “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงเรียนยานเกราะ และจัดตั้ง “สำนักงานรักษาความปลอดภัย”(สภ.) ขึ้นใน ขว.ทบ. เพื่อสนับสนุนและ ให้คำแนะนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบก นับเป็นก้าวแรก ที่กองทัพบก ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต่อต้านการข่าวกรองขึ้นในกองทัพ

     ๔ ส.ค.๒๔๙๙ สภากลาโหมได้มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัย (รร.รปภ.) ขึ้น โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการโรงเรียน มี ผอ.รร.รปภ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการดำเนินงาน และได้ออกระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๙๙ ลง ๒๐ ส.ค.๒๔๙๙ ด้วยความมุ่งหมายที่จะดำเนินการต่อต้านการข่าวกรองและ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต่อต้านการข่าวกรอง จึงนับได้ว่ากองทัพไทยได้มีองค์การต่อต้านการข่าวกรองอย่างแท้จริงและ ดำเนินการสนับสนุนเป็นส่วนรวมให้แก่เหล่าทัพ เป็นครั้งแรก

    ๒๐ ส.ค.๒๔๙๙ ระเบียบกระทรวงกลาโหม กำหนดให้ รร.รปภ. มีภารกิจฝึกสอนการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยทหาร ทำการป้องกันและรักษาความลับของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรม ปฏิบัติงานต่อต้าน การก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลายทั้งปวงในขอบเขตของกระทรวงกลาโหม

    ๔ ก.ย.๒๔๙๙ รร.รปภ.กห. ตั้งที่ทำการขึ้นเป็นการชั่วคราว โดยขอใช้อาคารส่งวิทยุกระจายเสียง ของกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เปิดการอบรมและดำเนินงานตามภารกิจที่ได้

     ๑๕ มิ.ย.๒๕๐๐ รร.รปภ.กห. ทำหน้าที่ “ศูนย์รักษาความปลอดภัยกระทรวงกลาโหม” (ศรภ.กห.) อีกหน้าที่หนึ่ง ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๑๐๓๗๑ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๐๐

    ๑ ก.ย.๒๕๐๒ รร.รปภ.กห. ย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งถาวร ณ เลขที่ ๑๗ รามอินทรา อ.บางเขน จ.กรุงเทพ

    ๒๘ มี.ค.๒๕๐๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ แบ่งส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นส่วนต่างๆ และ กำหนดให้ ศูนย์รักษาความปลอดภัย อยู่ในฝ่ายกิจการพิเศษ มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยตำแหน่ง และมีผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้บังคับ ศรภ.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

    ๑๙ ม.ค.๒๕๒๗ มีคำสั่ง บก.ทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับ ที่ ๕๙/๒๕๒๗ เรื่องให้ใช้อัตราของส่วนราชการ ศรภ. สน.ผบ.ทหารสูงสุด ให้ใช้ชื่อตำแหน่ง “ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย” (ผบ.ศรภ.) แทนชื่อเดิม “ผู้บังคับ ศรภ.” โดยนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีกำเนิดมาจากระเบียบฯ และคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่ดั้งเดิมนั้น จึงได้แปรสภาพเป็น “ศูนย์รักษาความปลอดภัย”และ“โรงเรียนรักษาความปลอดภัย” มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย (รอง ผบ.รร.รปภ.) เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์รักษาความปลอดภัยตั้งแต่นั้นมา

    มีภารกิจจัดการดำเนินการศึกษา อบรม เฉพาะทางเพื่อพัฒนางานด้านการข่าวให้แก่ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตลอดจนถึงข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว เพื่อให้งานการข่าวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา และรวมการปฏิบัติงานข่าวภายในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วยกัน มีคำสั่ง บก.ทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับ ที่ ๙๐๓/๒๗ ลง ๒๔ ส.ค.๒๕๒๗ ให้โอนภารกิจและหน่วยงานของ ศปข.สน.ผบ.ทหารสูงสุด (ณ ๒๔๒ พระราม๕ ดุสิต กทม.) ไปขึ้นกับ ศรภ.สน.ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ศรภ.ในขณะนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ย้ายสถานที่ตั้งของ รร.รปภ. มาอยู่แทน ณ ๒๔๒ พระราม ๕ ดุสิต กทม. ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2