ปีงบประมาณ 2561
สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ติดต่อแผนกเตรียมการ รร.รปภ.ศรภ. 02-2410014


1.หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51

  เพื่อให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานทางยุทธศาสตร์สามารถ ดำเนินการจัดทำประมาณการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวางแผน การกำหนดนโยบายระดับชาติ เป็นการผลิตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูง และเสริมสร้างบุคลิก คุณลักษณะฝ่ายอำนวยการ หรือฝ่ายปฏิบัติการด้านงานข่าวที่ดี

ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง 2 พ.ย.60 - 18 พ.ค.61
จำนวน 24 สัปดาห์
  - ศึกษาสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
  - ศึกษาวันละ 7 ชั่วโมง ดังนี้
      ภาคเช้า  ตั้งแต่   0830 ถึง 1130
      ภาคบ่าย ตั้งแต่   1230 ถึง 1530

ฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ การฝึกและศึกษาภูมิประเทศ
  - ภาคเหนือ 3-8 ธ.ค.60
  - ภาคใต้ 28 ม.ค.60 - 2 ก.พ.61
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6-11 มี.ค.61

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1.ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
   - ชั้นยศ พ.ต. - พ.อ., น.ต. - น.อ.
   - มีอายุไม่เกิน 54 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   - สำเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ ในหลักสูตรชั้นนายพัน หรือหลักสูตรชั้นนายนาวา (หรือเทียบเท่า) หรือหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
   - ผ่านการตรวจสอบความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ำกว่าชั้น “ลับมาก”
   - มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
2.ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - ชั้นยศ พ.ต.ต. - พ.ต.อ.
   - มีอายุไม่เกิน 54 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสารวัตร หรือเทียบเท่า
   - ผ่านการตรวจสอบความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ำกว่าชั้น “ลับมาก”
   - มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
3.ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรในกำกับของรัฐ
   - ระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
   - มีอายุไม่เกิน 54 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
   - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   - ผ่านการตรวจสอบความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ำกว่าชั้น “ลับมาก”
   - มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้


2.หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 24

  เพื่อทำการฝึกและให้การศึกษาแก่ผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีความรู้ในเรื่องข่าวกรอง การรวบรวมข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย การต่อต้านการข่าวกรอง จนสามารถปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านการข่าวกรองของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง  6 ก.พ. - 15 มิ.ย.61
จำนวน 17 สัปดาห์  
  - ศึกษาสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
  - ศึกษาวันละ 7 ชั่วโมง ดังนี้
      ภาคเช้า  ตั้งแต่ 0830 ถึง 1130
      ภาคบ่าย ตั้งแต่ 1230 ถึง 1530

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
  - การฝึกและศึกษาภูมิประเทศ 3-8 มิ.ย.61

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1.ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
   - ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท., ร.ต. - น.ท.
   - อายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หรือมีแผนที่จะบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ       การต่อต้านการข่าวกรองของหน่วย
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้ และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอที่จะอ่านตำราภาษาอังกฤษเข้าใจ
   - ได้รับความไว้วางใจแล้วให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ลับมาก”
2.ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - ชั้นยศ ร.ต.ต. - พ.ต.ท.
   - อายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หรือมีแผนที่จะบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ       การต่อต้านการข่าวกรองของหน่วย
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้ และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอที่จะอ่านตำราภาษาอังกฤษเข้าใจ
   - ได้รับความไว้วางใจแล้วให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ลับมาก”
3.ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   - ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 7
   - มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วย สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้      และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอที่จะอ่านตำราภาษาอังกฤษเข้าใจ
   - ได้รับความไว้วางใจแล้วให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ลับมาก”3.หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 45

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ตระหนักถึงภยันตรายที่คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ และเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในหน่วยทหาร
2. พื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เรื่องต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เรื่องหลักการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป และระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเสนอแนะผู้บังคับหน่วย เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ บุคคล เอกสาร ข่าวสาร สถานที่ และที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจในหน้าที่ของ นายทหารควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วย สามารถนำไปปฏิบัติและกำกับดูแลงานในหน้าที่ได้
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดปัญหาทางปฏิบัติขึ้น


ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง 19 ต.ค.60 -26 ม.ค.61
จำนวน 12 สัปดาห์  
  - ศึกษาสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
  - ศึกษาวันละ 7 ชั่วโมง ดังนี้
      ภาคเช้า  ตั้งแต่ 0830 ถึง 1130
      ภาคบ่าย ตั้งแต่ 1230 ถึง 1530

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
   - การฝึกและศึกษาภูมิประเทศ 14-17 ม.ค.61

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1.ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
   - ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท., ร.ต. - น.ท.
   - มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ ชั้น “ลับ” ขึ้นไป
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
2.ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - ชั้นยศ ร.ต.ต. - พ.ต.ท.
   - มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ ชั้น “ลับ” ขึ้นไป
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
3.ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   - ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 7
   - มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
   - ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ ชั้น “ลับ” ขึ้นไป
   - สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
4.หลักสูตรผู้ช่วยนายหทารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ 53

  เพื่อฝึกอบรมให้นายทหารชั้นประทวนของกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการพลเรือน ได้มีความรู้และประสบการณ์ของงานทางด้านการข่าวกรอง จนสามารถเป็นผู้ช่วยหรือปฏิบัติหน้าที่แทนนายทหารฝ่ายการข่าวได้

ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง 21 มิ.ย. - 7 ก.ย.61
จำนวน 10 สัปดาห์  
  - ศึกษาสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
  - ศึกษาวันละ 7 ชั่วโมง ดังนี้
      ภาคเช้า  ตั้งแต่ 0830 ถึง 1130
      ภาคบ่าย ตั้งแต่ 1230 ถึง 1530

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
  - การฝึกและศึกษาภูมิประเทศ 27-30 ส.ค.61

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
  - นายทหารหรือนายตำรวจชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต. - จ.ส.อ. จ.ต. - พ.อ.อ. จ.ต. - พ.จ.อ.
     ส.ต.ต. - จ.ส.ต. และข้าราชการพลเรือนระดับ 1-3  
  - เป็นบุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยตรงหรือมีแผนที่จะบรรจุให้ปฏบัติหน้าที่ที่
     เกี่ยวข้องกับการข่าวกรองหรือการต่อต้านการข่าวกรองของหน่วย
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งอ่านและเขียนในระดับพอใช้
  - เป็นบุคคลที่ได้ตรวจสอบความไว้วางใจแล้ว ให้เข้าถึงชั้นความลับ “ลับ”

 


 

หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2