หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์กลาง(อัตโนมัติ)   ๐ - ๒๒๔๑ - ๕๖๗๑ – ๓          โทรทหาร  ๕๑๑ ๓๗๐๔
หมายเลข โทรศัพท์ภายใน รร.รปภ.
รอง ผบ.รร.รปภ. ๕๑๐๑
แผนกเตรียมการ ๕๑๐๙
บก.รร.รปภ. ๕๑๐๕
กองรักษาการณ์  ๕๑๐๔

ผอ.กฝศ. ๕๑๐๖
บก.กฝศ. ๕๑๐๘
แผนกวิชาข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ๕๑๖๐
แผนกวิชาการต่อต้านการข่าวกรอง ๕๑๑๙
แผนกวิชาการข่าวกรอง ๕๑๑๒
แผนกวิชาทหารและความรู้ทั่วไป ๕๑๕๕
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ๕๑๓๐
แผนกสถิติและประเมินผล ๕๑๑๐
แผนกสารสนเทศ ๕๑๕๔,๕๑๒๑
 
ผอ.กบร. ๕๑๒๔
บก.กบร.๕๑๒๖                                 
แผนกตำราและห้องสมุด ๕๑๓๑
แผนกอุปกรณ์การศึกษา (โรงพิมพ์)  ๕๑๒๙

หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2