พลโท ดร. ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม
ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย/ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย

 
พันเอก ชนะ บุญปราศภัย
รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย

พันเอก นาวิน  ฟุ้งลัดดา
ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา

พันเอกหญิง ปรีห์กมล จรรยาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

HOME