คณะจากป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับฟังการบรรยาย
เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนข่าวเหล่าทัพ
วันคล้ายวันสถาปนา
ผบ.ศรภ. ตรวจเยี่ยม
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ ศรภ.
การบรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร"
ข้าราชการ รร.รปภ. บำเพ็ญประโยชน์วัดสุคันธาราม
จัดบอร์ดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รร.รปภ.
กิจกรรมมอบรางวัลให้ข้าราชการดีเด่

พิธีประดับยศข้าราชการ รร.รปภ.
  

หน้าแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2