ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

หนึ่งรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทนได้
สามกตัญญู  พ่อแม่  สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่  เล่าเรียน  เพียรวิชา
ห้ารักษา  วัฒนธรรม  ประจำชาติ
หกไม่ขาด  ศีลธรรม  ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้  อธิปไตย  ของประชา
แปดรักษา  วินัย  กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติตาม  พระราชดำรัส
สิบไม่ขาด  พอเพียง  เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข็มแข็ง  ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

 

12 national core values


1. Love Nation, Religion and Monarch.
2. Be honest, self-sacrificing and resilient.
3. Have utmost gratitude towards parents.
4. Be determined and persistent in studies.
5. Uphold national culture.
6. Sustain moral standards and religion.
7. Learn and know about the sovereignty of the people.
8. Maintain discipline and Thai law.
9. Act in accordance with His Majesty’s words.
10. Live with sufficiency; be able to sustain oneself.
11. Be hardy in both body and mind.
12. Put first the common good.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย เลขที่ 242 ถนนพระรามที่ 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02 241 5671-2